[chat] 潘紹聰嚇親你 唔好意思

哈哈...好抵死呀, 好正
堅ok wo~~改得好到位....
咁搞野,又拍得幾好,哈哈
JOE
恐怖在線!恐怖到痴線!
好搞笑~~~~
Very good indeed. Is 子羽兄 back to HKReporter.com now?
Support 大舊, 香港人網, 人民力量. 毋忘六四, 結束一黨專政,民主中國萬歲.
感覺幾幽默