facebook班人話蕭生借紫荊俠個名賺錢......

如果拍得好睇,就唔會介意是誰拍的,例如建黨大業好睇咩?聽個名就唔想睇啦!
[imme]
我就覺得吳係啦!!!!!!!
^^