森美做 talk show

森美做 talk show

本帖最後由 dorabo 於 27-4-2010 22:26 編輯

收到個朋友嘅 email 叫我一齊去聽呢個 講座,點睇 ??

我都想睇,如果有時間的話......
可以搵fds一齊去聽喎
最重要唔洗錢,最啱我呢D窮學生
我同幾個朋友都報左名,好期待森美嘅演講。唔知會唔會有十個"趣"呢 ?