A貨紫荊俠派月餅碰釘

問蕭生囉 段估中左九成喇呱
地王 發表於 14-9-2011 11:23
蕭生絕對唔會郁啲就搵記者係嘛!
點解你唔估下係咪謝偉俊呢?
其行事手法以我嚟睇何只九成呀!
朝廷有人好做官、殺人放火運亨通。
大嘅就周游列國、細嘅就周街勒索。

以推論代替觀察、以猜想代替認識。
还有A版 真实奇怪
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
佢依家唔見左人既??????????
依個紫荊俠索喎~ @@"