Board logo

標題: [風也蕭蕭] 浩浩熵熵 第3集 2013-06-21 [打印本頁]

作者: 18v18v    時間: 22-6-2013 13:55     標題: 浩浩熵熵 第3集 2013-06-21社會企業帶來的希望(一)〈浩浩熵熵〉2013-06-21 a
http://www.youtube.com/watch?v=6JDrgEvfm80
[youtube]6JDrgEvfm80[/youtube]

社會企業帶來的希望(二)〈浩浩熵熵〉2013-06-21 b
http://www.youtube.com/watch?v=bFMxpgxwCPU
[youtube]bFMxpgxwCPU[/youtube]

社會企業帶來的希望(三)〈浩浩熵熵〉2013-06-21 c
http://www.youtube.com/watch?v=4mKDl_6mm5M
[youtube]4mKDl_6mm5M[/youtube]
歡迎光臨 香港人網 線上討論區 (http://hkreporter.memehk.com/talks/) Powered by Discuz! 7.0.0