Board logo

標題: 689下周一起離港休假十一日 [打印本頁]

作者: kooching1875    時間: 16-8-2013 16:39     標題: 689下周一起離港休假十一日

http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=413807

梁 振 英 下 星 期 一 起 至 八 月 二 十 九 日 離 港 休 假 十 一 天 。 政 務 司 司 長 林 鄭 月 娥 會 在 假 期 的 首 九 天 署 任 行 政 長 官 職 務 , 律 政 司 司 長 袁 國 強 及 財 政 司 司 長 曾 俊 華 則 會 分 別 署 任 餘 下 的 日 子 。


去左唔好返!
作者: jcbhk    時間: 18-8-2013 08:46

又有假放

佢條柒頭都幾鳩得閒嚟

上任無耐就已經放假啦,而家又放十一日

係咪算到自己要執笠,放埋呢次假唔撚蝕比香港人

返黎就宣佈政府閪執笠。
歡迎光臨 香港人網 線上討論區 (http://hkreporter.memehk.com/talks/) Powered by Discuz! 7.0.0