Board logo

標題: 重 建 舊 樓 業 主 收 屋 不 會 獲 高 賠 償 [打印本頁]

作者: kooching1875    時間: 26-8-2013 17:37     標題: 重 建 舊 樓 業 主 收 屋 不 會 獲 高 賠 償

http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=414480

通 州 街 一 幢 申 請 市 建 局 協 助 重 建 的 舊 樓 , 有 房 單 位 業 主 大 幅 加 租 後 , 再 入 稟 強 制 收 回 單 位 , 但 市 建 局 強 調 , 一 旦 落 實 重 建 , 業 主 不 會 因 為 收 回 單 位 自 住 而 獲 得 較 高 額 賠 償 , 已 登 記 租 戶 即 使 搬 走 , 亦 可 獲 發 搬 遷 津 貼 。


個業主偷雞唔到蝕渣米
歡迎光臨 香港人網 線上討論區 (http://hkreporter.memehk.com/talks/) Powered by Discuz! 7.0.0