Board logo

標題: 浩浩熵熵 第1集 香港的四季, 7-June-2013 [打印本頁]

作者: nelsonlai    時間: 13-7-2013 23:26     標題: 浩浩熵熵 第1集 香港的四季, 7-June-2013

氣候的形成 / 信風與季候風〈浩浩熵熵〉2013-06-07-a .
[youtube]kXM16U7DWq0[/youtube]


四季的成因和特性 (一)〈浩浩熵熵〉2013-06-07-b .
[youtube]Gg098ZxoTDU[/youtube]


四季的成因和特性 (二)〈浩浩熵熵〉2013-06-07-c .
[youtube]eGoWlBDDcPc[/youtube]
歡迎光臨 香港人網 線上討論區 (http://hkreporter.memehk.com/talks/) Powered by Discuz! 7.0.0